dlaczego dotacje?

Dotacja to bezpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo określonym podmiotom na realizację ich zadań. Dotacje są uznaniowym wsparciem finansowym. Za dystrybucję przyznanych podmiotowi środków odpowiada organ udzielający pomocy.

W Polsce dotacje są dostępne z trzech źródeł:

 • Fundusze krajowe
  np. środki NCBiR, środki PARP, środki NFOŚiGW
 • Fundusze europejskie
  np. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 (np. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki czy Programy Regionalne), Krajowy Plan Odbudowy
 • Fundusze Komisji Europejskiej
  np. Horyzont Europa, LIFE, Fundusz Innowacji ETS

Możliwość połączenia dotacji z ulgą podatkową B+R

Podstawową zasadą łączenia Ulgi B+R z innymi formami wsparcia jest warunek, aby te same koszty nie były zwracane podatnikowi w innej formie (zakaz podwójnego finansowania).

Oznacza to, że przy obliczaniu kosztów kwalifikujących się do rozliczenia Ulgi B+R, działania i wydatki poniesione w ramach wkładu własnego do projektu należy oddzielić od działań i wydatków dofinansowanych.

Omówienie możliwości uzyskania funduszy unijnych, zebranie zarządu

Dlaczego epsa?

W biurze zespół pracowników podczas zebrania na temat dotacji dla firm

Zakres usług w ramach dotacji:

 • Bieżący monitoring dostępnych źródeł finansowania ze środków publicznych, w tym źródeł Wsparcia
 • Zestawienia kwartalne lub półroczne uwzględniające plany rozwojowe i inwestycyjne Zleceniodawcy
 • Dedykowany zespół ekspertów
 • Weryfikacja potencjału planowanego Projektu i/lub Projektów pod kątem możliwości uzyskania Wsparcia, w wyniku której Wykonawca przygotuje opinię dotyczącą możliwości uzyskania Wsparcia
 • Przygotowanie przy współudziale Zleceniodawcy Wniosku o Wsparcie
 • Analiza rzecznika patentowego i przygotowanie opinii o innowacyjności, jeżeli jest wymagana w Programie
 • Przygotowanie przy współudziale Zleceniodawcy wymaganych przez Instytucję uzupełnień i wyjaśnień do Wniosku o Wsparcie
 • Przygotowanie przy współudziale Zleceniodawcy projektów protestów przewidzianych w zasadach przyznawania Wsparcia
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonej korespondencji pomiędzy Zleceniodawcą a Instytucją w procesie Oceny Wniosku oraz podpisania Umowy o Wsparcie
 • Rozliczanie przy współudziale Zleceniodawcy przyznanego Wsparcia