Dlaczego ulga podatkowa CSR?

Ulga podatkowa CSR została wprowadzona do systemu prawnego 1 stycznia 2022 roku.

Jest dostępna dla podatników wspierających działalność społecznie użyteczną.

Daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na sport, działalność kulturalną lub szkolnictwo wyższe i naukę.

podstawa prawna

 • Art. 26ha ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18ee ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

rzeczywista oszczędność podatkowa

koszty kwalifikowane

Działalność kulturalna

 • finansowanie instytucji kultury
 • finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez szkoły artystyczne i publiczne szkoły artystyczne

Działalność sportowa

 • zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych do celów treningu sportowego
 • finansowanie klubu sportowego
 • dofinansowanie stypendiów sportowych
 • finansowanie imprezy sportowej niebędącej imprezą masową

Działalność wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę

 • stypendia naukowe lub sportowe dla studentów
 • stypendia naukowe dla doktorantów
 • koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia
 • koszty wynagrodzeń studentów na praktykach lub stażach w zakładach pracy