Dlaczego Ulga podatkowa na prototypt?

Ulga podatkowa na prototyp została wprowadzona do systemu prawnego 1 stycznia 2022 roku jako uzupełnienie ulgi B+R.

Jest dostępna dla podatników, którzy opracowali nowy produkt przynajmniej w skali przedsiębiorstwa i chcą go wprowadzić na rynek.

Daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów rozruchu technologicznego produkcji.

Obejmuje etap testowania nowego produktu przed rozpoczęciem masowej produkcji i sprzedaży.

warunki kwalifikowalności

  • Może stanowić nie więcej niż 10% przychodów.
  • Nowy produkt jest efektem przeprowadzonych prac B+R.

podstawa prawna

  • Art. 26ga ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

rzeczywista oszczędność podatkowa

koszty kwalifikowane

  • Koszty wytworzenia lub zakup fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
  • Koszty dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
  • Koszty materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu
  • Badania, ekspertyzy, certyfikacje
  • Badanie cyklu życia produktu
  • Systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV)