Dlaczego Polska Strefa Inwestycji?

Instrument Polskiej Strefy Inwestycji jest formą ulgi podatkowej, która umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego:

 • po spełnieniu określonych warunków
 • w określonej kwocie
 • na określony okres.

10 maja 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy zmieniająca instrumenty zwolnienia z podatku dochodowego i ustanawiająca Polską Strefę Inwestycji w miejsce Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Obecnie zwolnienie podatkowe jest dostępne na terenie całej Polski, dla firm realizujących nowe inwestycje, zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych.

Obowiązujące obecnie zezwolenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przyznane już inwestorom na terenie starych SSE, będą obowiązywać do 2026 roku.

Pracownicy omawiający ulgę podatkową dla polskiej strefy inwestycji

warunki kwalifikowalności

 • Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia to:
  – założenie nowego przedsiębiorstwa
  – zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa
  – dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów, które wcześniej nie były wytwarzane w przedsiębiorstwie
  – fundamentalna zmiana w procesie produkcyjnym istniejącego przedsiębiorstwa
 • Zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych obejmują:
  – nakłady inwestycyjne – koszt związany z zakupem, rozbudową lub modernizacją środków trwałych (np. maszyn), koszt związany z nabyciem wartości niematerialnych lub prawnych lub
  – 2-letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników

 • Wysokość ulgi podatkowej ustala się na podstawie:
  – wysokość wydatków kwalifikowalnych
  – lokalizacja inwestycji
  – status przedsiębiorstwa
 • Czas trwania zwolnienia z podatku dochodowego wynosi 10, 12 lub 15 lat (w zależności od lokalizacji inwestycji)
 • Konieczność spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych
 • Maksymalna wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest ustalana na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (stanowiącą procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną)

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Mapa pomocy regionalnej dla Polskiej strefy inwestycji

dlaczego epsa?

Koleżanka składająca gratulacje z dobrze wykonanego projektu dla Polskiej strefy inwestycji

Zakres usług w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

 • Doradztwo w zakresie procedur i procesów w ramach ulgi na nowe inwestycje
 • Dedykowany zespół ekspertów
 • Weryfikacja potencjału planowanego Projektu pod kątem możliwości uzyskania Decyzji o Wsparciu, w wyniku której Wykonawca przygotuje opinię dotyczącą możliwości uzyskania Wsparcia
 • Weryfikacja zasad księgowania wydatków i ich uwzględnienie na potrzeby Rozliczenia
 • Wstępna weryfikacja możliwości spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych przez Zleceniodawcę
 • Wsparcie w określeniu kosztów kwalifikowanych planowanego Projektu
 • Wsparcie przy kwalifikacji Projektu do odpowiedniej klasyfikacji PKWiU
 • W razie potrzeby przygotowanie wniosku o urzędowe potwierdzenie klasyfikacji PKWiU
  dla danej działalności przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi
 • W razie potrzeby reprezentacja Zleceniodawcy przed Organem
 • Przygotowanie przy współudziale Zleceniodawcy Wniosku o Wsparcie
 • Uzyskanie Decyzji o Wsparciu
 • W razie potrzeby przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Doradztwo i pomoc w alokacji przychodów i kosztów przed rozpoczęciem, w trakcie realizacji i po zakończeniu Projektu w zakresie wydatków zadeklarowanych we Wniosku o Wsparcie
 • Wsparcie w Rozliczeniu